نگاهی به فعالیت های ما
میکروسکوپ جراحی چشم

اسلیت لمپ میکروسکوپ


slit lamp
تعمیرات تجهیزات بیمارستانی
ابزار جراحی